Λειτουργία αυτόματων παλμών για φορητούς συμπυκνωτές οξυγόνου

Η μονάδα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά σε Λειτουργία αυτόματων παλμών, προκειμένου να είναι ορατή η καθαρότητα O2

 1. Ξεκινήστε με το Inogen One απενεργοποιημένο. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC και συνδέστε το ρινικό σωλήνα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωτός και το κουμπί καμπάνας για το G2/G3 ή το κουμπί συν και το κουμπί καμπάνας για το G4/G5 ταυτόχρονα, έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "Επιλογή λειτουργίας: Κανονικό"
 3. Πατήστε το κουμπί συν μία φορά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Επιλογή λειτουργίας: Αυτόματοι παλμοί
 4. Πατήστε το κουμπί καμπάνας μία φορά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί συν μία φορά – στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Αυτόματοι παλμοί: 17 BPM"
 5. Πατήστε το κουμπί καμπάνας μία φορά και το Inogen One θα ξεκινήσει στη Λειτουργία αυτόματων παλμών
 6. Αφήστε το Inogen One να λειτουργήσει σε Αυτόματους παλμούς για τουλάχιστον 45 λεπτά, για να εκτελεστεί πλήρης διαγνωστικός έλεγχος. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Οθόνη καθαρότητας O2

 1. Μόλις η μονάδα λειτουργήσει σε Αυτόματους παλμούς για τουλάχιστον 45 λεπτά, μπορείτε να διαβάσετε το επίπεδο καθαρότητας.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί καμπάνας (κουμπί καμπάνας για το Inogen One G5).
 3. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το ρολόι ζωής, η έκδοση λογισμικού και ο σειριακός αριθμός. Αφήστε το κουμπί καμπάνας και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί συν μέχρι να εμφανιστεί αυτή η οθόνη:

  Οθόνη καθαρότητας O2
 4. Περιμένετε 10 λεπτά και μετά οι παύλες θα αντικατασταθούν με το ποσοστό καθαρότητας οξυγόνου
 5. Πατήστε το κουμπί φωτός μία φορά για να εξαφανιστεί η οθόνη καθαρότητας O2.